Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

 • Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. 
 • Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõteteks on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Kernu Kooli lasteaed Riisikas 2016/2017. õppeaasta teema  “ Hoolin ja hoian ”

Eesmärgid:

1. Lapsel kujunevad väärtushinnangud läbi igapäevategevuste.
1.1. Laps teab rühma reegleid ja toimetab ajakava järgi.
1.2. Laps teab põhilisi viisakusreegleid.
1.3. Laps teeb vahet erinevatel tunnetel, emotsioonidel ja oskab vastavalt käituda.

2. Laps õpib tundma loodust ja keskkonda läbi vahetu kogemise.
2.1. Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses.
2.2.  Laps tunneb kodu- ja metsloomi ning nende käitumist erinevatel aastaagadel.
2.3.  Laps hoolib teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast